Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden – Nice Moments 

   
Inhoudsopgave:
Artikel   1 - Definities
Artikel   2 - Identiteit van de ondernemer
Artikel   3 - Toepasselijkheid
Artikel   4 - Het aanbod
Artikel   5 - De overeenkomst
Artikel   6 - Herroepingsrecht
Artikel   7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Artikel   8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten  

                 daarvan
Artikel   9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 11 - De prijs
Artikel 12 - Nakoming en extra garantie
Artikel 13 - Levering en uitvoering
Artikel 14 - Betaling
Artikel 15 - Klachtenregeling

Artikel 16 - Geschillen
Artikel 17 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 - Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1.        Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument  

           producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een
           overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door 

           de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een

           afspraak tussen die derde en de ondernemer;
2.        Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn

           herroepingsrecht;
3.        Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die

           verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
4.        Dag: kalenderdag;
5.        Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd

           worden;
6.        Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering

           van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
7.        Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen

           e-mail - dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan

           hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige  

           raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel 

           waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de

           opgeslagen informatie mogelijk maakt;
8.        Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de

           bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
9.        Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot)

           digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
10.      Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en 

           de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor

           verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot 

           en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt

           wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
11.      Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden

          opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter

           beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling

           geen herroepingsrecht heeft;
12.      Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt

           voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer

           gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Nice Moments;
E-mailadres: info@nicemoments.nl
KvK-nummer: 67601391
Btw-identificatienummer: NL 183315418B01

Artikel 3 - Toepasselijkheid
1.        Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de

           ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen 

           ondernemer en consument.
2.        Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze

           algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit

           redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op

           afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij

           de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo

           spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3.        Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in

           afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt

           gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg

           aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze

           door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een

           duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal

           voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar

           van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden

           kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische

           weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4.        Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke

           product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde

           lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van

           tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die

           voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 - Het aanbod
1.        Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden

           geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2.        Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de

           aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is

           voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de

           consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van

           afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden

           producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke

           fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
3.        Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat

           de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn

           verbonden.

Artikel 5 - De overeenkomst
1.        De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot

           stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod

           en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2.        Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard,

           bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst

           van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze

           aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de

           overeenkomst ontbinden.
3.        Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer

           passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de

           elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving.

           Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe

           passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4.        De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de
           consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al

           die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van

           de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit      

           onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij

           gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de

           uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5.        De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale

           inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige

           wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden

           opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a.        het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument

           met klachten terecht kan;
b.        de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het

           herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake

           het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c.        de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d.        de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale  

           inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van

           betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
e.        indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor

           herroeping.
6.        In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van

           toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 - Herroepingsrecht
Bij producten:
1.        De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een

           product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave

           van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar

           de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en)

           verplichten.
2.        De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of

           een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is,

           het product heeft ontvangen, of:
a.        als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld:

           de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het

           laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument

           hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft

           geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende

           levertijd weigeren.
b.        als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of

           onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen

           derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
c.         bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een

           bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem

           aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
1.        Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product

           en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de

           mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product

           vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product

           slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen

           doen.
2.        De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het

           product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die

           verder gaat dan toegestaan in lid 1.
3.        De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product

           als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle

           wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
1.        Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit

           binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor

           herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
2.        Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1

           bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij

           dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de

           ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument

           heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product

           terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
3.        De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien
           redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door

           de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
4.        Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het

           herroepingsrecht ligt bij de consument.
5.        De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het

           product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten

           moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft

           de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
6.        Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat

           de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die 

           niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde

           hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer

           een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis

           dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping,

           vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.
7.        Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle

           aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
1.        Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op

           elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding

           onverwijld een ontvangstbevestiging.
2.        De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, exclusief

           eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het

           geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag

           waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer

           aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot

           hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het

           product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
3.        De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de

           consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere

           methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
4.        Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering

           dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende

           kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht
De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:
1.        Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op

           de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich

           binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
2.        Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een

           openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten,

           digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan

           de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt

           persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een

           veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten,

           digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
3.        Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen

           als:
           a.        de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande

                      instemming van de consument; en
           b.        de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest

                       zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;

Artikel 11 - De prijs
1.        Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van

           de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens

           prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
2.        De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief

           btw.

Artikel 12 - Nakoming overeenkomst en extra garantie
1.        De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan

           de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke

           eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de

           totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of

           overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er

           tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
2.        Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur

           verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en

           vorderingen

           die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer

           kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming

           van zijn deel van de overeenkomst.
3.        Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer,

           diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument

           bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze

           wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn

           deel van de overeenkomst.

Artikel 13 - Levering en uitvoering
1.        De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het

           in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en

           bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2.        Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer

           kenbaar heeft gemaakt.
3.        Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene

           voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met

           bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere

           leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging

           ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan

           worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat

           hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het

           recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele

           schadevergoeding.
4.        Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de

           consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
5.        Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de

           ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf

           aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger,

           tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14 - Betaling
1.        De consument betaalt via Ideal. De consument kan geen enkel recht doen

           gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling, voordat de

           betaling heeft plaatsgevonden.
2.        Nice Moments blijft volledig eigenaar van het geleverde product tot het

           moment dat het verschuldigde bedrag is voldaan.

Artikel 16 - Klachtenregeling
1.        Klachten kunnen binnen zeven dagen, ingaande op de dag van het aangaan der

           overeenkomst, per e-mail kenbaar gemaakt worden.
2.        Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd

           nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk

           omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
3.        Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14

           dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een

           voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen

           de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een

           indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 


Artikel 17 - Geschillen
1.        Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze
          
algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van
          
toepassing.